Indsigtsstudie om unge, som ikke er motionsaktive

Udfordringen

Undersøgelser af befolkningens generelle idrætsdeltagelse viser en tydelig nedgang i idrætsdeltagelse fra barndom til ungdom. Hvordan får man inaktive unge til at dyrke motion?

Løsningen

Med afsæt i adfærdsvidenskabelig teori og desk research, opstillede /KL.7 en række hypoteser for mulige barrierer for de inaktive unge. Hypoteserne blev undersøgt gennem en triangulering af dataindsamlingsmetoder, herunder etnografiske observationsstudier og adfærdsvidenskabelige surveytests.

Resultatet

Metodedesignet resulterede i en kvalificeret besvarelse af hypoteserne, samt konkrete anbefalinger til DGI’s videre arbejde. Foruden disse indsigter leverede /KL.7 en analyse af DGI’s initiativ ’HappyMoves’, indeholdende bl.a. nytænkende forslag til at designe tilbud til inaktive unge fremadrettet.

Et spadestik dybere…

Udfordringen

DGI arbejder for at engagere flest mulige i idræt. Det gør de bl.a. ved at styrke de frivillige foreninger som ramme om idræt med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed.

 

Undersøgelser af befolkningens generelle idrætsdeltagelse viser en tydelig nedgang i idrætsdeltagelse fra barndom til ungdom, hvor 83 % af unge mellem 6-15 år er motionsaktive sammenlignet med kun 61 % blandt de 16-29-årige (IDAN, 2016). DGI kontaktede /KL.7 for at få bedre indsigt i, hvad der karakteriserer denne gruppe af inaktive unge på 16-29 år, og hvordan man får inaktive unge til at dyrke mere motion.

Løsningen

Skræddersyet indsigtsstudie med fokus på hypoteseafdækning

 

/KL.7 leverede et indsigtsstudie til DGI, der ved hjælp af systematisk hypoteseudvikling og –afdækning besvarede centrale spørgsmål i DGI’s videre arbejde for at få flere inaktive unge til at blive motionsaktive.

 

Med afsæt i adfærdsvidenskabelig teori og desk research, opstillede /KL.7 39 hypoteser for mulige barrierer for de inaktive unge. Ud af de 39 hypoteser, blev syv hypoteser udvalgt til videre undersøgelse. De syv hypoteser blev undersøgt gennem en triangulering af dataindsamlingsmetoder:

 

  • En survey indeholdende adfærdsvidenskabelige test af hypoteserne
  • Etnografiske observationsstudier i seks byer til DGI-events målrettet målgruppen
  • Selv-etnografiske studier blandt inaktive unge

Resultatet

Brugbare indsigter til DGI’s videre arbejde

 

Metodedesignet resulterede i en kvalificeret besvarelse af hypoteserne, samt konkrete anbefalinger til DGI’s videre arbejde. F.eks. blev følgende spørgsmål besvaret gennem indsigtsstudiet:
  • Har inaktive unge andre forestillinger om motion (mentale modeller) sammenlignet med aktive unge? Hvordan påvirker disse evt. deres intention om at være aktive?
  • Kan vi ved styrke de inaktive unges intention om at dyrke motion gennem priming? Måske ved at påminde dem om deres tro på egen evne til at starte til en ny motionsform (self-efficacy)?
  • Hvilken betydning har ’fleksibilitet’ i motionstilbuddet? Og hvilken form for fleksibilitet vægtes højest (tid, motionsform, uafhængighed, mv.)?

 

Foruden disse indsigter leverede /KL.7 en grundig analyse af DGI’s eksisterende initiativ ’HappyMoves’ indeholdende anbefalinger til DGI’s tilgang samt nytænkende forslag til at designe tilbud til inaktive unge fremadrettet.

Vil du høre mere om projektet?

lilie

Lilie Darsø

Senior Adfærdsanalytiker / Forebyggelse

Læs om andre cases

Øget brug af hæve-/sænkeborde

Kontormedarbejdere bruger op til 12 timer om dagen på at sidde ned, og mange af disse timer tilbringes på jobbet. Så hvordan får man kontormedarbejdere til at bruge deres hæve-/sænkeborde mere?

Københavns Kommune halverede antallet af skod

Hvordan får man rygere til at benytte askebægrene på stationer frem for for at smide deres skod på jorden?

Fra just-in-case til just-in-time ledelsesudvikling

HR-afdelingen i en større dansk medicinalvirksomhed erkendte behovet for tilpassede udviklingsforløb for nyansatte ledere. Men hvordan tilbyder man målrettet og relevant udvikling for den enkelte leder?